Sunday 1 September 2013

Index

  Greek mythology is an oral and literary tradition of the ancient Greek, deals with the creation of gods and the world, the struggle among gods for supremacy, the love affair and quarrels of gods, and effects of their adventures and powers on mortal world.

 Greek Gods, Goddesses, Heroes, Kings etc..........

A :-   Aba : Aceso : Actaeon   :  Adonis  : Aeacus   :  Aegina   : Aegisthus : Aerope    :  Aether  :  Aethra   : Agave   :  Aglaulus    :  Alcippe   : Alcmene     :  Aletheia   : Althaea   :Amazons   : Amphissa    :  Amphitrite   Amymone    : Ananke   : Anchises    :Andromeda     : Anemoi    : Anticlea    : Antiope    :  Apate    :  Apemosyne   :  Aphrodite  :Apollo    : Ares    : Argonauts    :  Ariadne   : Artemis    : Asclepius :  Asteria  Astraeus   Astypalaea  : Atalanta   : Ate  :  Athena  : Atlas :  Atreus   :Aura   : Autolycus   : Autonoe   

B :-  Bellerophon  : Beroe   : Bia    : Boreas   :  Brimo :

C :- Cadmus  :Caenis   : Caeneus   : Callisto   : Calydonian Boar  : Calypso   : Campe   : Canace    : Cassandra    : Cecrops    Centaurs Ceto    : Chaos    :  Charon   : Chione  : Chrysippus    : Circe    : Clytemnestra     : Clytie  : Coeus  : Corcyra  : Coronis    : Cratos    : Crius  Cronus   : Cyclopes     : Cyrene 

D :- Danae  : Danaides   : Deianira   :Deimos    Demeter    : Deucalion  : Dia    : Dione     : Dionysus     :  Doris     :  Dryope   :

E :-  Echo   : Eidyia   : Electra    : Elpis     :  Eos    : Endeis  Enipeus
  :  Enyo   : Epimetheus  :   Epione  : Erebus    : Erigone     : Erinyes    :  Eris     : Eros  :   Erysichthon   :Europa    : Eurus   Eurymedousa   : Euryale   : Eurydice   :

G :- Ganymede     Gaea    : Geras   : Glaucus    : Gorge    : Gorgons Grace :

H :- Hades   : Halia   :  Hebe   : Hecate  : Helen  : Haliai   : Harpies    :    Hecatoncheires : Helios  :  Hemera  : Hephaestus  Hera    Hercules  :       Hermaphroditus Hermes    : Hestia      :   Hippodamia  :Hygeia   :   Hymen :    Hyperion  :  Hypnos : Hypsipyle


I :- Iapetus    :Iasion   :   Iaso   :Ilia       :Ino      : Io       :Iphimedeia     : Iris   :Ixion   :Iynx     :
Lysippe    :


J :- Jason   :Jocasta    :

K:-  Keres    :

L :-  Lamia    :Laomedon     :Leda    :Leto    :Lelantus   :Lethe     :Leuce    :Leucothea    :Leucothoe   :Lotis     :Lyrcus    :Lyssa    

M :-  Maia   :Medea   :Medusa    :Melinoe    :Meleager     :Menoitios  :Merope   :Mestra    :Metis    :Metope   :  Midas     :Minos    :Minthe    : Mnemosyne   :Moirai     :Molpadia   :Momus    :Moros     :Morpheus     :Myrrha     

N :- Nemesis    :Nephele   :Nereides   :Nereus   :Nerites   :Nicaea             :Nike   :Niobe   :Notus   :Nymph    :Nyx  

O :- Oceanus   :Odysseus    :Oedipus    :Oenomaus    :Oeneus    :Oizys       :Omphale     :Oneiroi    :Orion    :Othreis    :Otrera    :Ourea   :

P :- Pallas   :Pan   :Panacea    :Pandora    : Pareia   :Pasiphae   :Peitho   :Peleus  :  Pelias  :Pelopia    :Pelops   :Penelope  :Pentheus   :Perieres    :Perigune :Persephone   :Perse   :Perses    :Perseus    :Phaethon    :Pheme    :Philotes  :Philyre    :Pirithous   :Phobos    :Phoebe    :Phorcys    :Phyche   :Pleiades  :Pleione   :Plouto    :Polyphonte    :Pontus     :Plutus    :Poena     :Poseidon    :Priapus    :Procris    :Prometheus    :Propoetides    :Psamathe   :Pseudologoi    : Pyrrha :

R :- Rhea   :Rhene   :Rhoeo  :

S :-  Salamis  : Salmoneus   : Scylla  :Selene   :Semele  : Side :Sinope   :  Sisyphus   : Sterope   :Stheno   :Stilbe   :Styx  :Syrinx   :

T :- Tanagra   :Tantalus   :Tartarus   :Taygete   : Teiresias   :Tereine    :Tethys    :Thalassa   : Thalia   :Thanatos   :Thaumas   : Theia   :Themis  :Theophane   :Theseus   :Thespiades   :Thetis   :Thoosa   :Thrassa :Thronia    :Thyestes   :Thyone   :The Twelve Olympians   Titan   :Tmolus   : Triton   : Tyche    :Tyro   :

U :- Uranus  :

Z :-  Zagreus  : Zelus   Zephyrus  :Zeus    :


Stories of Greek Gods, Goddess, Heroes, etc..... Love, seduction, betrayal, Adventure, etc.............


Related to Greek Mythology

No comments:

Post a Comment